COVID-19 | Øremærket pulje fra Ole Kirk’s Fond

| COVID-19 situationen kalder på fleksibilitet og agilitet og et øje for de særligt udsatte og sårbare, som har behov for ekstra støtte. Ole Kirk’s Fond har afsat en pulje på foreløbigt 15 millioner kroner, som øremærkes indsatser, der medvirker til at afbøde de afledte konsekvenser af den nuværende COVID-19 situation i Danmark. Midlerne skal overvejende anvendes inden for fondens primære uddelingsområde; Det sociale område, med fokus på sårbare og udsatte børn og deres familier.

Ole Kirk's Fonds sekretariat er i disse dage i løbende dialog med faste samarbejdspartere inden for det sociale område. Den nyoprettede pulje prioriteres i første omgang til organisationer, som fonden i forvejen samarbejder med, og pengene vil gå til indsatser inden for de fokusområder, der sædvanligvis prioriteres i Ole Kirk's Fond, eksempelvis området ”Børn i hjem med vold”.

For eksempel har Ole Kirk’s Fond bevilliget 5 millioner kroner til landets krisecentre, som oplever en stigning i antallet af henvendelser fra voldsramte kvinder med børn, som søger hjælp i denne tid. Bevillingen går specifikt til midlertidig ansættelse af børnefagligt personale i en tid, hvor centrenes frivillige er sendt hjem pga. risiko for smitte med COVID-19 og derfor mangler hænder til at tage hånd om børnenes trivsel. Ole Kirk’s Fond har desuden i samarbejde med LEGO medarbejdere sendt LEGO æsker og midler til indkøb af legetøj til alle krisecentre samt understøttet Mary Fondens uddeling af velkomst-rygsække til de mange nyankommne børn.

Tilpasning til nye behov

Med COVID-19 krisen er der opstået nye behov for støtte og ikke mindst alternative måder at få hjælp på. Ole Kirk’s Fond oplever, at mange samarbejdspartnere har været agile og hurtige til at omstille sig til situationen, så de fortsat kan hjælpe de særligt udsatte og sårbare målgrupper i Danmark.

”Den nuværende situation er svær for mange. Konsekvenserne er vidtrækkende og alvorlige - og i særdeleshed for sårbare og udsatte børn og deres familier, som har brug for ekstra omsorg og støtte i denne svære tid.

Vi ser, at vores faste samarbejdspartnere og bevillingsmodtagere alle arbejder hårdt på at omlægge deres aktiviteter, således at de fortsat kan hjælpe dem, der har behov.

Vi ser, at vores faste samarbejdspartnere og bevillingsmodtagere alle arbejder hårdt på at omlægge deres aktiviteter, således at de fortsat kan hjælpe dem, der har behov. Vi vil derfor også gerne sende et vigtigt signal til disse organisationer om, at vi er her for dem med fleksible midler, som kan aktiveres hurtigt, hvis der er behov”, siger fondens direktør, Karin Hindkjær.

Udvalgte indsatser

Ole Kirk’s Fonds bestyrelse har foreløbig afsat 15 millioner kroner til særlige COVID-19 indsatser på det sociale område, som primært vil blive prioriteret inden for følgende indsatstyper:

  • Optimering og ændring af rådgivningstjenester

Bevillinger til organisationer, som skal bruge frie midler hurtigt til ændring og omlægning af rådgivning og projektaktiviteter som følge af COVID-19 situationen.

  • Specifikke indsatser inden for fondens fokusområder på det sociale område

Afhjælpning af konkrete problemstillinger, som er opstået eller blevet forstærket i forbindelse med COVID-19 krisen – fx eskalerende vold i hjemmet, ensomhed blandt unge, støtte til sårbare småbørnsfamilier mv.

  • Driftsmidler til særligt udfordrede organisationer

Med bevillinger til drift kan fonden holde hånden under samarbejdspartnere og organisationer, som er særligt udfordret som følge af COVID-19 på grund af fx manglende indtægter eller øgede udgifter.

Relevante nyheder